Resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019

door Marco Derksen op 21 maart 2019

In juni 2018 heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringstrategie gelanceerd. Dit was de eerste keer dat kabinetsbreed een ambitie en doelstellingen zijn geformuleerd voor een digitale transitie in Nederland. Hiermee is een nieuwe beweging in gang gezet. In plaats van elke sector en elk ministerie voor zich, staat er een gezamenlijke agenda om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te benutten.

Deze week hebben kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden op de eerste editie van de Conferentie Nederland Digitaal afspraken gemaakt mbt deze gezamenlijke agenda. Na vier dagen met ruim 2000 deelnemers en meer dan 80 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen zijn de volgende resultaten en opbrengsten te noteren:

Artificiële intelligentie (AI)

Het centrale thema van deze eerste Conferentie Nederland Digitaal is AI. Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en leiden tot een veelheid aan toepassingen met grote impact op economie en maatschappij. Om de kansen en uitdagingen van AI voor Nederland op te pakken, zijn tijdens de conferentie de volgende stappen gezet:

 • Nationale AI coalitie
  Op initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland is de Nationale AI coalitie gelanceerd. De coalitie heeft de ambitie om van Nederland de plek in Europa te maken als het gaat om innovatie met AI en zij gaat aan de slag met o.a. opgaven rond kennis, onderzoek, en vaardigheden. De coalitie roept bedrijven, instellingen, wetenschap en maatschappelijke partijen op om zich aan te sluiten.

 • Kennislaboratoria
  Door de AI coalitie worden onder meer laboratoria bij verschillende universiteiten opgezet, bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht. Doelstelling is dat er dit jaar 10 van dergelijke laboratoria komen, waar bedrijven en onderzoekers kunnen samenwerken aan het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en innovatieve toepassingen. In de regio Arnhem-Nijmegen hebben de Radboud en HAN de kennis gebundeld met bedrijven als Alliander, Tennet, VGZ en Dirkzwager.

 • Ethische gedragscode
  Op initiatief van Nederland ICT gaan ondernemers aan de slag met de implementatie van een ethische gedragscode. Dit moet hen helpen bij het ontwikkelen van verantwoorde AI-toepassingen.

 • Strategisch actieplan AI
  Voor de zomer komt het kabinet met een strategisch actieplan AI zodat Nederland de kansen van AI kan benutten en waarmee we risico’s adresseren. Dat actieplan zal onder andere gaan over onderwijs en onderzoek, het gebruik van data, de transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen en ethische aspecten.

Slimme digitale toepassingen in economie en maatschappij

 • De slimme stad
  Een brede coalitie van o.a. VNG, G5, G40 en het ministerie van BZK hebben in de Smart Society verklaring aangekondigd om innovatie en opschaling te versnellen. Zij gaan aan de slag met icoonprojecten voor de stad: van verstedelijking tot klimaatadaptatie, van gezondheidszorg tot mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheid.

 • Fieldlabs 2.0
  Het samenwerkingsverband Smart Industry gaat nu ook aan de slag met toepassing van nieuwe technologieën als AI, quantumtechnologie en fotonica in de Nederlandse maakindustrie. Hiervoor worden o.a. bestaande fieldlabs versterkt of nieuwe fieldlabs opgericht waar ondernemers terecht kunnen om te experimenteren met deze opkomende technologieën.

 • Mkb werkplaatsen
  In Groningen en Brabant kunnen ondernemers terecht bij werkplaatsen voor ondersteuning en advies bij digitalisering. Het ministerie van EZK is bereid om in 2019 tenminste 5 extra regionale werkplaatsen voor het mkb te (co)financieren om dit breder in Nederland mogelijk te maken en roept bestuurders, ondernemers en andere regionale partijen op om gezamenlijk met goede plannen te komen.

 • Zelfregie en zelfzorg
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap gaat allianties sluiten met publieke en private partijen om van Thuisarts.nl de basisvoorziening bij uitstek te maken voor betrouwbare informatie en digitale hulpmiddelen voor zelfregie en zelfzorg in Nederland.

 • Innovatiekracht digitale overheid
  De mogelijkheden die nieuwe technologie biedt wil de overheid zelf ook benutten. De overheid gaat daarom meer gebruik maken van de innovatieve denkkracht van startups. Deze week is een impuls gegeven aan het Startup in Residence programma. Met bestuurders en ambtenaren uit verschillende lagen wordt gewerkt aan de ‘startup way of working’: een houding van stapsgewijs dingen doen met ruimte voor experimenten.

Datadelen en -toegang

Essentieel voor een succesvolle digitale transitie is de beschikbaarheid van data en de mogelijkheid die verantwoord te benutten voor maatschappelijke en economische toepassingen. Om de data- economie verantwoord en optimaal te laten groeien, en daarbij de juiste balans te vinden tussen kansen en de risico’s, is het volgende afgesproken:

 • Datadeelcoalitie
  Het delen van data moet de norm worden. Vandaag is de aanzet gegeven tot de vorming van de datadeelcoalitie met partijen uit onder meer de zakelijke dienstverlening, de logistiek, het agrodomein, de energiesector, de mobiliteitssector en de industrie. Doel is dat ondernemers uit deze sectoren makkelijker veilig en verantwoord data kunnen delen over sectorgrenzen heen. De afspraken worden binnenkort vastgelegd in een intentieverklaring.

 • Satellietdata
  Deze week lanceren het ministerie van LNV en het Netherlands Space Office een satellietdata-portaal 2.0. Daarmee krijgt iedereen gratis toegang tot een geheel vernieuwde rijkdom aan satellietdata voor toepassingen in landbouw, logistiek en andere domeinen. Een prachtige basis voor slimme toepassingen, onder andere met AI.

 • Ethisch innoveren met data
  Deze week spraken overheidsorganisaties, kennisorganisaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over ethische principes voor verantwoord innoveren met data door overheden. Het ontwikkelen van deze regels is een van de actiepunten uit de eerste interbestuurlijke Data Agenda Overheid.

Connectiviteit / 5G

Een nieuwe generatie digitale connectiviteit dient zich aan onder de noemer 5G. Die biedt veel mogelijkheden, van supersnel mobiel breedband tot toepassingen die extreem hoge eisen stellen, zoals zelfrijdende voertuigen:

 • Handvest 5G
  Een groot aantal telecompartijen, innovatieve bedrijven en gemeenten bundelt op basis van het Handvest 5G (pdf) de krachten voor een succesvolle uitrol van 5G in Nederland. Ze werken aan de harmonisatie van lokaal beleid, en delen kennis over kansen, innovatie en good practices.

Digitale vaardigheden & inclusie (iedereen doet mee)

Digitalisering heeft ingrijpende gevolgen voor ons werk en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het is bij deze ontwikkeling van groot belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Daarom is het cruciaal dat iedereen al vroeg digitale basisvaardigheden aanleert en zich een leven lang blijft ontwikkelen. Kwetsbare groepen moeten we daarbij ondersteunen. Om de digitale vaardigheden en inclusie te versterken zijn verschillende acties in gang gezet:

 • Funderend onderwijs
  Partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven (onder andere de PO-Raad, VO-Raad, Kennisnet en Nederland ICT) gaan samen de digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs uitvoeren. Zij bundelen de krachten om de digitale vaardigheden van leraren te verbeteren en het innovatieve vermogen van het onderwijs te vergroten, zodat leerlingen kunnen beschikken over de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw.

 • Sociale impact
  Wat is de balans tussen online en offline? Wat doet digitalisering met het onderlinge contact in de samenleving? Prinses Laurentien van Oranje, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het ministerie van BZK lanceerden de alliantie ‘digitaal samenleven’. De alliantie gaat zich inzetten voor digitale bewustwording, vaardigheden en voor de sociale impact. De overheid wil dat iedereen kan meedoen in deze samenleving. Daarover is deze week dan ook gesproken in de burgerdialoog met ruim 100 betrokken deelnemers, van jong tot oud.

 • Leven lang leren
  Het samenwerkingsverband Smart Industry versterkt haar inzet op digitale vaardigheden. Met nieuwe modules voor een leven lang leren en door actieve kennisdeling vanuit de fieldlabs met het (beroeps)onderwijs, kunnen werknemers en ondernemers hun digitale vaardigheden versterken.

Digitale weerbaarheid

Digitale kwetsbaarheden nemen toe door dreigingen van zowel beroepscriminelen als statelijke actoren die zich richten op digitale economische en politieke spionage. Om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken hebben we het volgende afgesproken:

 • Weerbare organisaties
  Binnen de Cybersecurity Alliantie werken partijen samen aan een digitaal weerbaar Nederland. Zo zullen binnen het Alliantie-project TIBER-NL (Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming) kritische kernsystemen van organisaties worden getest. Geïnteresseerde partijen zijn uitgenodigd om contact op te nemen met de Cybersecurity Alliantie (via de website), wanneer zij de mogelijkheden van het TIBER-NL project verder willen verkennen.

 • Cyber Innovation Hub
  Het ministerie van Defensie gaat i.s.m. belanghebbenden de mogelijkheden verkennen voor een Cyber Innovation Hub, waar ministeries, onderzoeksinstellingen en bedrijven samenwerken aan cyber-veiligheidsvraagstukken. Dit kan o.a. door relevante technologieën te scouten, te experimenteren met veelbelovende marktpartijen en door methoden te ontwikkelen voor het sneller implementeren van nieuwe oplossingen.

 • In de klas
  Om kinderen meer weerbaar te maken in de digitale wereld heeft Staatssecretaris Knops de eerste exemplaren van ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’ uitgereikt aan de Raad van Kinderen. Deze wordt in april meegestuurd aan alle abonnees in Nederland. Bij de special is een lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerkrachten met hun klas in gesprek kunnen over nieuwe technologie en grondrechten, zoals keuzevrijheid, autonomie en privacy.

Digitalisering van economie en samenleving vraagt om een strategie die in ontwikkeling blijft. Deze opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal vormen een eerste, belangrijke stap in die doorontwikkeling. Alle input die door de rapporteurs is verzameld in de deelsessies van de conferentie worden meegenomen in de uitwerking van de tweede editie van de Digitaliseringsstrategie. Daarin zal staan wat de overheid in samenwerking met alle betrokkenen doet om de ambitie van een vooruitstrevende digitale economie en samenleving waar te maken.

Overig:

To be continued

2 reacties

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (978)
Contact